VANDKVALITET

Lovkrav til vandkvaliteten

I Danmark er der tre grundlæggende krav til drikkevandet: Det skal være klart, friskt og rent!
• Vandet bliver klart, når vandværket filtrerer det.
• Vandet er friskt, når det har en temperatur på cirka 12 grader. Når det kommer fra
   undergrunden er det 8-9 grader, men temperaturen stiger lidt på vandværket. Lednings
-
   nettet, der er gravet cirka 120 centimeter ned i jorden, sikrer at temperaturen ikke stiger yderligere.
• Det er en selvfølge, at vandet skal være rent, så vi trygt kan drikke vandet fra vandhanen.

Drikkevandskvaliteten varierer fra vandværk til vandværk, men der er jævnlig kontrol med drikkevandet. I Danmark er det et politisk mål, at drikkevandet skal baseres på uforurenet grundvand. Det vil sige, at man ikke ønsker at rense vandet, inden det skal kunne drikkes. Det stiller store krav til beskyttelsen af grundvandet.

Sådan kontrolleres dit drikkevand

På baggrund af en vejledning fra Miljøstyrelsen, er det bestemt hvor mange stoffer, der skal analyseres for og hvor tit det skal ske. Hadbjerg Vandværket får kontrolleret vandet:

• 1 gang hver 3. år i boringerne
• Én gang om året på vandværket, normal kontrol
• Én gang om året på vandværket, Udvidet kontrol

• Én gang om året på vandværket, Uorg. sporstoffer kontrol
• Én gang om året på vandværket, normal + Org. Mikroforuren. kontrol

• Én gang om året hos tilfældigt valgte forbrugere

Det analyseres der for

Der analyseres for stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad fjernes på vandværket. Derudover undersøger vi for bakterier og miljøfremmede stoffer (for eksempel giftrester, olie, tungmetaller og lignende), der kan vise om vandet er forurenet.

På Hadbjerg Vandværk analyserer vi i boringer, på vandværket og hos forbrugerne for i alt 20 forskellige stoffer. Prøverne tages og analyseres af et godkendt laboratorium, så vandværket har garanti for, at analyseresultaterne er objektive. Kvalitetskontrollen sker efter retningslinjer fra Miljøstyrelsen.

 Stoffer i vandet

På Hadbjerg Vandværk overholder vi alle gældende grænseværdier.
Hvis der viser sig problemer med kvaliteten af drikkevandet, vil du straks få besked fra os.

Analyseresultater

Vandprøve udtaget den 12. maj 2011

Parameter

Målt værdi

Grænseværdi

Bemærkninger

Kimtal 22 C

Coliforme
bakterier

<1 pr. ml


<1 pr. 100 ml

50 pr. ml


Ikke målbart

Indikatorer for bakteriologisk forurening af vandet fra for eksempel utætte kloakledninger, forurenede brønde eller vandtanke med f.eks. afføring fra dyr eller mennesker.

Mange bakterier i vandet kan give maveinfektion, men også andre sygdomme, især hos særligt følsomme eller hvis forstøvet vand indåndes i forbindelse med brusebad.

Hårdhed

11,8 dH grader

 

Vandets hårdhed bør ligge mellem 5 og 30 H. Hårdheden beskrives efter følgende skala:
0-8: blødt vand,
8-12: middelhårdt vand,
12-18: temmelig hårdt vand,
18-30: hårdt vand.

Husk at dosere vaskepulveret efter vandets hårdhedsgrad.

 

Jern

0.011 mg/l

0.1 mg/l

Jernindhold over grænseværdien kan give bismag og misfarvning. Jernudfældninger aflejrer sig i vandledningerne og kan misfarve tøj og sanitet. For højt jernindhold er ikke i sig selv sundhedsskadeligt, men kan medføre bakterievækst i ledningsnettet.
 

Nitrat

<0.50 mg/l

50 mg/l

Nitratindhold over grænseværdien kan være sundhedsskadeligt, især for spædbørn. Nitrat omsættes i fordøjelsessystemet til nitrit, der hæmmer blodets optagelse af ilt. Nitrit kan desuden medvirke til dannelsen af såkaldte nitrosaminer, der er mistænkt for at være kræftfremkaldende.

Der er ikke konstateret rester af sprøjtegifte i vandet.