Referat af

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag den 13. februar kl. 19:30 i Hadbjerg Forsamlingshus

 DAGSORDEN 

1 Valg af dirigent. Henning Møller blev som den eneste forslået, af bestyrelsen, og dermed valgt.

2. Formandens beretning

Året der gik.

Nye tilslutninger, fik vi 1 ny tilslutning: 1 stk Tolsagervej. 4 på vej hvor regninger er sendt, Tolsagervej, Glentevej, og Kærsmindevej, Rødkælkevej.
8 flytninger

Erslev er blevet tilsluttet, men pga. div. tekniske problemer, er de ikke fuld kørende endnu. Problemerne ventes at blive løst i løbet af kort tid.

Vandforbrug, meget lille stigning i forbruget, 606 m3.

Vandkvalitet. Vi har stadig noget rigtigt godt vand i Hadbjerg, kvaliteten er i top, ligesom vores vandværks tekniske tilstand er blandt de bedste i Hadsten Kommune, hvilket også kommunens årlige tilsyn viser.

Beredskabsplanen, er færdig i første omgang, der er blevet lavet en telefon liste som indeholder de vigtigste telefon numre.

Overvågning, Overvågningen er på plads og har kørt siden Maj Måned. Overvågningen viser at vores forbrug er stabilt, og at vi har et godt kørende anlæg, samt at det hjælpe os til at opdage brud i tide.

Erslev er blevet tilsluttet, men pga. div. tekniske problemer, er de ikke fuld kørende endnu. Problemerne ventes at blive løst i løbet af kort tid.

Takstblad, vi har ikke kunne fået vores takstblad for 2002 godkendt af Hadsten Kommune, pga. beregningsmetode vi har brugt ikke er den som bla. Vandværksforeningen anbefaler. Dette er der nu rettet op på, og kommunen har forhånds godkendt takstbladet. Kort sagt er det blevet udregnet hvor meget det samlet ville koste at tilslutte alle de husstande som ikke er koblet på i dag, divideret med antallet. Fordelt på Forsyningsledninger, og stikledninger. Dette betyder at den som bor 50 meter fra ledningen og den som bor 500 m fra ledningen skal betale det samme for at blive tilsluttet. Dette betyder så også at prisen som nye forbrugere skal betale er incl. alt. Denne pris vil blive index reguleret hvert år.

Passagebidrag
Der har været henvendelser fra folk i landskov området som gerne ville tilsluttes, men pga. af passagebidraget, som gør det dyrt. Bestyrelsen har valgt at holde fast ved at det beløb som er blevet pålagt en enkle ejendom, er det beløb som skal indbetales ved tilslutning. OGSÅ selvom at ejendommens status ændrer sig fra landbrug til husstand.

Økonomi, Vores økonomi er god, vi har et mindre underskud i år. Da vi står overfor nogle nye investeringer, har vi været nødsaget til at hæve m3 prisen med 20 øre, og den faste afgift er hævet med 10 %. Dette er sket for at vi ikke skal tærer for meget på vores beholdninger.

Hvilket fører os til fremtids planerne, dvs. det er skal ske inden for de næste 12 måneder.

FREMTID

Ledningsnet registrering, opmåling af hele vores ledningsnet, med en nøjagtig opmåling af stophaner ved hjælp at GPS udstyr. Vi har fået et tilbud fra et firma, hvor de scanner vores gamle tegninger og GPS registrere stophaner o.l. Alle tegninger bliver tilgængelige på Internettet. DVS. at vandværket IKKE skal have udstyr eller folk til at skrive tegninger ud, til f.eks. entreprenører som skal grave i vores område.

Placering af ny kildeplads. Vandværket er MEGET sårbar overfor en forurening, derfor skal vi have fundet endnu en kildeplads. Amtet har udpeget et egnet område, så nu skal vi have indkalde de berørte landmænd, og have lavet en aftale med dem om oprettelses af en boring og om at lægge rør ned i deres marker.

Vandværkssamarbejde i Hadsten kommune, Vi er blevet medlem af vandværkssamarbejdet i Hadsten Kommune, som er ment som et fælles talerør for vandværkerne overfor kommunen. Der er dog ikke sket så meget på området endnu.

Tryksag: Pga. den nye bekendtgørelses om vandforsyning skal der udarbejdes informations materiale til forbrugerer som skal indholde:

- Navne, tlf, e-mail på formand og kasser
- Forsyningsområde
–Indvindingsmængder og indvindingsområde
– vandbehandling
– Drikkevandkvalitet Teknisk
– Drikkevandkvalitet generel beskrivelses

Disse oplysninger sættes i HØST, men vi har i bestyrelsen også besluttet at lave en lille folder som skal sendes ud til at alle forburgere, samt udleveres til nye forbrugere.

TIL SLUT, Jeg gerne takke de andre bestyrelses medlemmer for godt samarbejde, desværre må vi sige farvel til Hans Johnsen, som efter mange år har valgt at trække sig tilbage. Tak for godt samarbejde.

Der var et spørgsmål til overvågningen. Ros til at der bliver lavet beredskabsplan. Kan vi få en postkasse til telefonbøger mm. på vandværket.

Beretningen blev godkendt.

3. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse. Hanne Haaning præsenterede regnskabet, som også var udleveret til mødedeltagerne. Der var ingen kommenterer og spørgsmål, og regneskabet blev godkendt.

4. Fastlæggelse af honorar for formanden og kasserer.

Honoraret blev hævet fra 1 smedetime om ugen til 1,5 smedetimer pr uge, i alt en udgift på ca. kr. 25.000 hver af kassereren og formanden.

5. Fremlæggelse af budget og takstblad for næste regnskabsår.

Budgettet blev godkendt uden diskussion.

Takstbladet er noget ændret i forhold til tidligere

Vi har ikke kunne fået vores takstblad for 2002 godkendt af Hadsten Kommune, pga. beregningsmetode vi har brugt ikke er den som bla. Vandværksforeningen anbefaler. Dette er der nu rettet op på, og kommunen har forhånds godkendt takstbladet. Kort sagt er det blevet udregnet hvor meget det samlet ville koste at tilslutte alle de husstande som ikke er koblet på i dag, divideret med antallet. Fordelt på Forsyningsledninger, og stikledninger. Dette betyder at den som bor 50 meter fra ledningen og den som bor 500 m fra ledningen skal betale det samme for at blive tilsluttet. Dette betyder så også at prisen som nye forbrugere skal betale er incl. alt. Denne pris vil blive index reguleret hvert år.
Takstbladet blev godkendt efter få spørgsmål.

Der var spørgsmål til vores levering af vand til Erslev (som mere havde karakter af spørgsmål til regnskabet).

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var Ivan Damborg, Hans Johnsen og Jesper Wichmann. Ivan Damborg og Jesper Wichmann blev begge genvalgt under stående ovationer uden modkandidater. Hans Johnsen var ikke villig til genvalg, og i stedet blev Gert Sørensen valgt.

Som suppleant blev Claus Mikkelsen valgt.

7. Gennemgang af hvad Hadsten Kommunes Vandforsyningsplan betyder for Hadbjerg Vandværk.

Planen skal sikre at alle borgere har godt, rent vand. Hadbjerg er udpeget som primært vandværk, og vi skal bl.a. leverer til Hallendrup hvis de får problemer med vandkvaliteten. Dette er ikke aktuelt pt., da de laver ny boring.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer.

8. Bestyrelses indstiller at der i vedtægterne § 12 ændres følgende:
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 15. Marts.
… hvorfor eventuelle forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal afgives til bestyrelsesformanden inden den 15. februar.

Forslaget blev vedtaget.

9. Bestyrelsen indstiller at der vedtages et nyt sæt vedtægter.

Ivan forklarede at det mest var et spørgsmål om at gøre vedtægterne mere tidssvarende, og i de tilfælde hvor de var direkte i strid med Grundloven er de blevet gjort lovlige.

Følgende paragraffer i de gamle vedtægter, ligger til grund for at vedtægterne bør ændres:

" Bestemmelsen i jeres vedtægter - § 5 – om eksklusion er ikke gyldig. Som vandværker har vi forsyningspligt i forsyningsområdet, og vi kan ikke ekskludere nogen - heller ikke ved manglende betaling.

Ved manglende betaling kan der lukkes for vandet efter reglerne i regulativets afsnit 18.2. Men vær opmærksom på, at selvom der er lukket for vandet til en ejendom, er ejeren stadig medlem af selskabet. Han har således fortsat både adgang til generalforsamlingen og stemmeret.

Paragrafferne 7, 8 og 9 er overflødige i vedtægterne. Det de omhandler er nemlig reguleret af vandforsyningsloven og regulativet. Paragrafferne er derfor kun gældende i den udstrækning, de ikke strider mod lovgivning og regulativ. Men indtil videre er der intet problem i at have dem med, da de svarer til vandforsyningslovens bestemmelser.

Man skal især være opmærksom på, at § 8 ikke sætter grundlovens bestemmelser om grundejerens ret til at bestemme over sit eget matrikelnummer ud af kraft. Modsætter grundejeren sig, at vandværket graver ledninger ned på hans grund, kan man ikke bruge § 8 til at gennemtvinge noget som helst. Man er henvist til at bede kommunen ekspropriere jfr. vandforsyningslovens bestemmelser.

Forslaget blev vedtaget, og der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling da der ikke var fremmødt 75% af interessenterne.

10. Valg af revisorer. På valg er Frede Maigaard og Henning Møller som supplent. Begge blev genvalgt uden modkandidater.

11. Eventuelt.

Ole Nielsen gennemgik priser fra andre vandværker. Hadbjerg har billigt vand men dyre faste afgifter.

Frede Maigaard foreslog at vi fik en revisor udefra til at kigge regnskabet igennem. Andre mente at det var spild af penge. Der var en længere snak om passasgebidraget.

Dirigenten sluttede generalforsamlingen kl. ca. 21.10.

 

Hadbjerg 13/2 2003

 Hadbjerg d. 14/2, 2002.

 Henning Møller                                                                                     Jesper Wichmann

Dirigent                                                                                                 Referent