Referat af

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 12. februar kl. 1930 i Hadbjerg Forsamlingshus

 Der deltog 16 personer, der repræsenterede 19 stemmer.

Herudover deltog Hanne Haaning fra Vandværksadministrationen i dagsordenens første 7 punkter.

 DAGSORDEN 

  1. Valg af dirigent. Henning Møller blev som den eneste foreslået af bestyrelsen og dermed valgt.
  1. Formandens beretning. Ivan Damborg Jensen gennemgik de vigtigste begivenheder i år 2001. Af disse kan nævnes Vandværket har 65 års fødselsdag som interessentskab i år 2002.

Ny boring udført på vandværksgrunden som erstatning for den af de 3 eksisterende boringer, der kollapsede. Der er isat nye nøjagtigere flowmålere i det nu 3-delte ledningsnet til registrering af op- og udpumpede vandmængder og for hurtigere at kunne lokalisere lækager. Overvågningssystemet er delvist igangsat og vil fortløbende blive udbygget. Vandværket har oprettet en hjemmeside www.hadbjergvand.dk, hvor vigtige informationer om blandt andet vandanalyser kan læses. Det er planen også at tilføje mulighed for indberetning den årlige aflæsning af vanduret via hjemmesiden. Siden har haft over 700 besøgende. Der er kommet 7 nye interessenter til i årets løb, og der er sket 8 flytninger. Vandforbruget er steget ca. 5000 m3 til ca. 65000, og ledningstabet er steget til 1800 m3, overvejende grundet stor lækage på Bavnehøjvej. Vandkvalitet er stadig kommunens bedste, ligesom anlæggets tekniske tilstand er det. Regnskabet udviser et større overskud end sidste år, men ledningsregistrering og andre tiltag vil nødvendiggøre tilstedeværelsen af en vis mængde likvid kapital i 2002.  Der er iværksat udarbejdelse af en lovbefalet beredskabsplan, og dette arbejde vil blive videreført og forhåbentlig afsluttet i 2002. Det skal i 2002 overvejes at søge en alternativ kildeplads etableret for at mindske sårbarheden overfor evt. forurening. Det etablerede vandværkssamarbejde i kommunen er endnu ikke fuldt funktionsdygtigt, men det kommer forhåbentlig lidt efter lidt, når nytteværdien heraf for små vandværker viser sig. En ny bekendtgørelse på området vil blandt andet medføre hyppigere analysefrekvens af vandprøver samt en forhåndsgodkendelse af prøveudtagningsstederne af Hadsten Kommune. Sluttelig takkedes bestyrelsesmedlemmerne for godt samarbejde, vandværkspasser Poul Pedersen for årets indsats og Hanne Haaning for den konsekvente regnskabsstyring.    

  1. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. Hanne Haaning præsenterede regnskabet, som også var udleveret til mødedeltagerne. Der var enkelte kommentarer og spørgsmål til nogle poster, men derefter blev regnskabet godkendt. Måleraflæsningsskemaer ønskedes blandt andet udsendt, så de var interessenterne i hænde før jul. Det større strømforbrug blev delvist forklaret med en formentlig konstant kørende pumpe i den kollapsede boring samt pumpernes forsøg på at holde tryk og vandforsyningen i gang samtidig med den ret store lækage på Bavnehøjvej. Vedligeholdelsessudgifterne i vandværksbygningen omfattede også betaling til elektriker for tilslutning af overvågningsudstyret. Herefter gennemgik Hanne Haaning budgettet for næste år, som, med enkelte forklarende kommentarer fra blandt anden formanden, blev godkendt. 
  1. Fastlæggelse af honorar for formand og kasserer. Formanden oplyste at vandværket traditionelt har fastsat dette ved at udbetale et skattepligtigt beløb på en smedetime pr. uge til formand og kasserer. Efter en meget kort diskussion blev honoraret godkendt.  
  1. Fremlæggelse af budget og takstblad for næste regnskabsår. Budgettet blev godkendt under dagsordenens punkt 3. Formanden gennemgik det af kommunen endnu ikke godkendte takstblad og udtrykte håb om, at det ville blive godkendt. Referenten supplerede med taksterne fra nogle af de omkringliggende vandværker hvoraf det fremgik, at vor tilslutningsafgift måske ligger i øvre halvdel, men vi har også et teknisk set højkvalitetsvandværk, at den faste årlige afgift ligger ca. i midten af feltet, medens vor m3 afgift er blandt de allerlaveste i kommunen. Takstbladet godkendtes. 
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg var Peter Basse og Ole Bjørslev Nielsen, som begge var villige til genvalg. De blev begge genvalgt uden modkandidater.

Valg af suppleant. Gert Sørensen nyvalgtes in absentia som suppleant. 

  1. Gennemgang af hvad Hadsten Kommunes Vandforsyningsplan betyder for Hadbjerg

      Vandværk, herunder levering af vand til Erslev Vandværk. Formanden gennemgik kort de

 udleverede dokumenter vedrørende standardbetingelser fra Danmarks Private Vandværker vedrørende Aftale om leverance mellem to vandværker, samt et bilag omfattende en beregning af de økonomiske konsekvenser for de to involverede vandværker. Der udspandt sig en længere diskussion herom. Bestyrelsen vil herefter undersøge muligheden for en anden beregningsmetode for Erslev Vandværks andel af afskrivningen på Hadbjerg Vandværks hovedanlæg, således at Erslev Vandværk ikke undgik at betale for en andel i Hadbjerg Vandværks overkapacitet. Der bør også indføjes en passus om mulige repressalier i forbindelse med en eventuel manglende betaling for leveret vand. Som svar på spørgsmål blev det oplyst, at Hadbjerg Vandværk blev koblet direkte til Erslev Vandværks ledningsnet, og ikke f.eks. i løbet af natten fyldte et lokalt reservoir, der kunne bruges til at fortynde forurenet vand til under grænseværdien. Det blev også konstateret, at med evt. tilslutning af Erslev Vandværk som forbruger på Hadbjerg Vandværk, er vandindvindingstilladelsen på 100.000 m3 udnyttet, når man indberegner det forbrug, der vil komme, når alle tilslutninger foretages fra enkeltindvindere med for dårlig vandkvalitet indenfor vort forsyningsområde. Herefter bemyndigedes bestyrelsen til at arbejde videre med projektet, som af formanden blev set som en god mulighed for at få flere til at betale for den fortsatte gunstige udvikling af Hadbjerg Vandværk. 

  1. Bestyrelsen indstiller, at der i vedtægterne´s § 12 ændres følgende: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 15. Marts. … hvorfor eventuelle forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal afgives til bestyrelsesformanden inden den 15. Februar. Forslaget blev tiltrådt af forsamlingen. Da vedtægtsændringer i henhold til vedtægterne skal vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 8 dages mellemrum, vil enslydende forslag af bestyrelsen blive fremsat på næste ordinære generalforsamling, da bestyrelsen ikke har planer om at indkalde til ekstraordinær generalforsamling kun med dette punkt på dagsordenen. Vedtægtsændringen vil altså først få virkning fra 2004, forudsat den bliver vedtaget igen i 2003. 
  1. Valg af revisor. Frede Maigård var på valg, var villig til genvalg og genvalgtes uden modkandidater. Henning Møller var på valg som revisorsuppleant, var villig til genvalg og genvalgtes uden modkandidater. 
  1. Eventuelt. Der var en meget kort periode med lidt løst og fast. Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen kl. ca. 2115.

 Hadbjerg d. 14/2, 2002.

 Henning Møller                                                                                     Ole Bjørslev Nielsen

Dirigent                                                                                                 Referent