ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tirsdag d. 12 februar 2002 kl. 19:30 i Hadbjerg Forsamlingshus 

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4. Fastlæggelse af honorar for formand og kasserer.

5. Fremlæggelse af budget og takstblad for næste regnskabsår.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
Peter Basse (villig til genvalg).
Ole Nielsen (villig til genvalg)
Valg af suppleant.

7.  Gennemgang af Hadsten Kommunes Vandforsyningsplan og hvad det betyder for Hadbjerg Vandværk,
herunder levering af vand til Erslev Vandværk.

8. Bestyrelses indstiller at der i vedtægterne § 12 ændres følgende:
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 15. Marts.
…hvorfor eventuelle forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal afgives
til bestyrelsesformanden inden den 15. februar.

9. Valg af revisor.
På valg er: Frede Maigaard) (villig til genvalg).
Valg af suppleant:

10. Eventuelt.

 

På bestyrelsens vegne

Ivan Damborg Jensen
Formand

Generalforsamlingen er annonceret i Hadsten og Omegns Folkeblad onsdag. d. 30/1/02.